EXPERTS EN PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS


Com podem ajudar-lo?
 

⇒ Assessoria
⇒ Consultoria
⇒ Auditoria
⇒ Formació

⇒ Preguntes amb resposta

 

EXPERTS EN PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS


Com podem ajudar-lo?
La legislació en matèria de prevenció de blanqueig de capitals suposa que una sèrie de professionals i empreses que desenvolupen determinades activitats comercials o professionals es converteixin en subjectes obligats, és a dir, tenen unes obligacions en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.

A Cerdà-Advocats estem per a ajudar-li a donar compliment a aquestes obligacions. I ho fem no només amb l'objectiu d'evitar sancions sinó de convertir l'obligació en un valor afegit per a la seva organització.

No dubti a concertar una cita informativa gratuïta i sense compromís amb nosaltres.
 

ASSESSORIA


Des d'una consulta puntual sobre les seves obligacions respecte a la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme a una assessoria permanent o de durada determinada; en aquest cas, un expert estarà sempre la seva disposició davant qualsevol situació que pugui sorgir o assistir-li davant requeriments o inspeccions del SEPBLAC.

I amb el compromís amb el client que caracteritza a Cerdà-Advocats.

Recordi que som experts externs inscrits en el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i infraccions Monetàries.
 

CONSULTORIA


Treballem al seu costat per a adaptar la seva empresa o despatx professional a la normativa de prevenció del blanqueig de capitals. L'objectiu és optimitzar els procediments i complir les obligacions, evitant així el risc d'importants sancions. Que el compliment d'allò que disposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme no sigui una càrrega sinó una part del camí cap a l'excel·lència.

Entre les diverses actuacions de consultoria que podem oferir-li figuren:

⇒ Elaboració del Manual de Procediments en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
⇒ Constitució de l'Òrgan de Comunicació i Control.
⇒ Nomenament del Representant davant el SEPBLAC.
⇒ Declaració Mensual d'Operacions.
⇒ Declaracions Negatives Semestrals.

 

AUDITORIA


Una de les obligacions que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme als subjectes obligats és la de sotmetre's a una auditoria per part d'un expert extern de forma periòdica. Aquestes auditories han de ser cada any per a organitzacions del règim general, o cada tres anys si és del règim especial.

Les auditories previstes a la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme han de ser realitzades per empreses o professionals experts, amb la formació adequada i degudament inscrits en el registre del SEPLAC.

A Cerdà-Advocats estem a la seva disposició. Som experts en prevenció de blanqueig de capitals, elaborem els nostres informes d'acord amb els requisits establerts en l'Ordre Ministerial EHA/2444/2007, de 31 de juliol i estem degudament inscrits en el registre del SEPLAC.

Confiar amb Cerdà-Advocats para la seva auditoria aportarà valor a la seva organització i li reportarà tranquil·litat en el compliment de les seves obligacions.
 

FORMACIÓ


La Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme disposa que els subjectes obligats adoptaran les mesures oportunes perquè els seus empleats tinguin coneixement de les exigències derivades d'aquesta Llei. Les mesures suposen la participació degudament acreditada dels empleats en cursos específics de formació permanent orientats a detectar les operacions que puguin estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme i instruir-los sobre la forma de procedir en tals casos.

Les accions formatives han d'estar previstes en un pla anual que, dissenyat en funció dels riscos del sector de negoci del subjecte obligat, serà aprovat per l'òrgan de control intern.

A Cerdà-Advocats ens podem encarregar d'elaborar el pla anual de formació dels seus empleats, així com d'impartir els cursos necessaris, tant els inicials com els periòdics.

Col·laborem en això amb Olka formación, empresa que li oferirà la possibilitat que -mitjançant les bonificacions a les accions formatives- aquestes suposin un cost final zero per a la seva organització.

Però -el que és més important- la seva organització tindrà sempre formadors experts i propers que resoldran els dubtes que puguin sorgir en el dia a dia.


 

PREGUNTES AMB RESPOSTAQuè és el blanqueig de capitals?

El concepte legal contingut contingut en Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme:

L'adquisició, possessió o utilització de béns, a gratcient, en el moment de la recepció dels mateixos, que procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.

La conversió o la transferència de béns, sabent que aquests béns procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva, amb el propòsit d'ocultar o encobrir l'origen il·lícit dels béns o d'ajudar a persones que estiguin implicades a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes.

L'ocultació o l'encobrimentde la naturalesa, l'origen, la localització, la disposició, el moviment o la propietat real de béns o drets sobre béns, sabent que aquests béns procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.

La participació en alguna de les activitats esmentades, l'associació per a cometre aquest tipus d'actes, les temptatives de perpetrar-les i el fet d'ajudar, instigar o aconsellar a algú per a realitzar-les o facilitar la seva execució.

Què és el SEPBLAC?

Sigles del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. El Sepblac és la Unitat d'Intel·ligència Financera espanyola. És un dels òrgans de suport de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals que presideix el Secretari d'Estat d'Economia i ocupa les actuacions tendents a la prevenció i impediment de la utilització del sistema financer o d'empreses o professionals d'altra naturalesa per al blanqueig de capitals, així com les funcions d'investigació i prevenció de les infraccions administratives del règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior. [Font, Portal del Client del Banc d'Espanya].

Qui són els subjectes obligats?

Estan definits en l'article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, a manera de resum, són els següents:

Subjectes obligats del Règim Especial

Els casinos de joc.
Les activitats de promoció immobiliària, agència, comissió o intermediació en la compravenda d'immobles.
Les persones físiques o jurídiques que actuïn en l'exercici de la seva professió com auditors, comptables externs o assessors fiscals.
Els notaris, advocats i procuradors quedaran subjectes quan participin en determinades actuacions.
Activitats relacionades amb el comerç de joies, pedres i metalls preciosos.
Les activitats relacionades amb el comerç d'objectes d'art i antiguitats. Les activitats d'inversió filatèlica i numismàtica.
Les activitats de transport professional de fons o mitjos de pagament.

Subjectes obligats del Règim General

Les entitats de crèdit.
Les entitats asseguradores autoritzades per a operar en el ram de vida i els corredors d'assegurances quan actuïn en relació amb assegurances de vida o altres serveis relacionats amb la inversió.
Les societats i agències de valors.
Les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i les societats d'inversió col·lectiva la gestió de la qual no estigui encomanada a una s ocietat gestora.
Les entitats gestores de fons de pensions.
Les societats gestores de cartera.
Les societats gestores d'entitats de cabdal-risc i les societats de cabdal-risc la gestió del qual no estigui encomanada a una societat gestora.
Les societats de garantia recíproca.
Les societats emissores de targetes de crèdit.
Les persones físiques o jurídiques que exerceixin activitat de canvi de moneda o gestió de transferències, amb inclusió de les activitats de gir o transferència internacional realitzades pels serveis postals.


Quines són les sancions previstes?

Lleus

Multa de fins a 60.000 €
Greus
Multa a l'empresa l'import mínim de la qual serà de 60.000 euros i l'import màxim dels quals podrà ascendir fins a la major de les següents xifres:

- el 1% dels recursos propis de l'entitat
- el tant del contingut econòmic de l'operació, més un 50% 150.000 euros
Multa als administradors o directius per un import mínim de 3.000 euros i màxim de 60.000 euros i suspensió temporal en el càrrec per termini no superior a un any.

Molt greus

Multa a l'empresa l'import mínim de la qual serà de 150.000 euros i l'import màxim dels quals podrà ascendir fins a la major de les següents xifres:

- el 5% dels recursos propis de l'entitat.
- el doble del contingut econòmic de l'operació.
- 1,5 Milions d'euros.
Revocació de l'autorització administrativa d'operar.
Multa als administradors o directius per un import entre 60.000 i 600.000 euros i inhabilitació per al càrrec durant 10 anys en les entitats subjectes a la Llei.

Quines operacions han de comunicar-se al SEPBLAC?

Les obligacions d'informació dels subjectes obligats es defineixen en el capítol III de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (articles 17 a 25). S'ha de diferenciar entre les comunicacions per indici i les comunicacions sistemàtiques:

Tot subjecte obligat inclòs en l'article 2.1 de la Llei 10/2010, excepte els compresos en les lletres v), x) i i), que, després de realitzar l'examen especial previst en l'article 17 de la Llei 10/2010, conclogui que existeix indici o certesa que el fet o operació examinat està relacionat amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, ha d'enviar al Servei Executiu una comunicació per indici tal com es descriu en l'article 18 de la llei 10/2010. L'estructura que ha de tenir aquesta comunicació és la qual es concreta en el formulari F19-1, que es pot trobar en www.sepblac.és>>subjectes obligats i experts externs>>comunicació d'operacions>>comunicació d'operatives sospitoses per indici.

Sense perjudici del descrit en el punt 2 següent, quan un subjecte obligat no hagi enviat comunicacions per indici per no existir fets o operacions relacionats amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, no serà necessari que enviï cap tipus de declaració negativa.

Per altra banda, només els subjectes obligats compresos entre la lletra a) i la lletra i) de l'article 2.1 de la Llei 10/2010, han de fer la comunicació sistemàtica que es refereix l'article 20 d'aquesta Llei. Aquesta comunicació consisteix en enviarmensualmente al Servei Executiu les operacions que compleixin els criteris establerts en les lletres a), b) i c) de l'article 7.2 del Reglament de la Llei 19/1993, aprovat per Reial decret 925/1995.

Si al llarg d'un semestre natural (de gener a juny o de juliol a desembre) no s'ha produït ni s'ha comunicat al Servei Executiu cap operació d'aquest tipus, ha de comunicar-se aquesta circumstància enviant una declaració semestral negativa. [Font: SEPBLAC]

Normativa en prevenció de blanqueig de capitals