Avís Legal

La utilització de la web www.cerda-advocats.com està subjecta a les següents condicions d'ús, i implica el seu coneixement i acceptació íntegre:

1. Titular de la pàgina web

D’acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'ofereix a l'usuari d'aquesta pàgina web i als òrgans competents, la informació del titular de la mateixa:

Nom: Joan Cerdà Subirachs.
D.N.I.: 46112025S.
Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears amb el núm. 5064.
Titulació que l’habilta per l’exercici de l’advocacia: Llicenciat en Dret.
Adreça: Carrer des Germans Torres i Tur, 7. 07800-Eivissa.
Correu electrònic: oficina@cerda-advocats.com.
El titular de la pàgina web es troba subjecte a les normes que regulen l'exercici de la professió d’advocat.

2. Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta pàgina web es troba protegida per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Els continguts que es troben en la pàgina web (disseny, textos, domini www.cerda.advocats.com) són propietat de Joan Cerdà Subirachs. Es permet l'ús dels hipervincles de la present pàgina web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font de manera completa i s’inclogui un enllaç a la web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril).

Qualsevol activitat de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol tipus de difusió està totalment prohibida, i qui les realitzi podrà ser objecte de totes les accions legals, que la llei vigent reservi als legítims titulars de la propietat industrial i intel·lectual.

3. Protecció de dades personals

Per accedir als serveis que el Titular ofereix a través de la seva pàgina web, l'usuari haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers del Titular amb la finalitat de prestar i oferir els seus serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a l’adreça carrer des Germans Torres i Tur 7 07800-Eivissa (Illes Balears) o bé, enviar un correu electrònic a oficina@cerda-advocats.com.

4. Condicions d’ús

La present pàgina web té caràcter merament informatiu i orientatiu, l'accés a la mateixa no suposa cap relació professional ni vinculació contractual i el seu ús es responsabilitat exclusiva de l'usuari. La informació continguda a la present pàgina web, en cap cas, es pot considerar com a substitutiva d’un assessorament legal o professional.

5. Limitacions de responsabilitat

El present avís legal té caràcter indefinit. El Titular es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions quan ho consideri oportú sense necessitat de previ avís. El Titular en cap cas serà responsable dels errors o omissions que puguin existir en la informació facilitada ni en la seva vigència, aplicació o ús concret que es pogués fer de la mateixa. El Titular no garanteix la disponibilitat d'aquesta pàgina web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control i manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivi de causes que quedin fora del seu control, pel que s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, dels mateixos.

6. Legislació aplicable i tribunals competents

Totes aquelles qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o qualsevol dels seus continguts, es regiran i seran interpretades conforme al present avís legal i la legislació espanyola. Les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals o Jutjats d’Eivissa per a la resolució de qualsevol tipus de discrepància, controvèrsia o litigi que es pogués suscitar entre l'usuari i el Titular per l’ús de la pàgina web, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre legalment.